Українська федерація професіоналів безпеки

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ БЕЗПЕКИ

заснована 5 травня 1995 року

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ОХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

свідоцтво репрезентативності від 27.02.17 № 009/17-00-Р

Про обмеження діяльності охоронних підприємств на ринку охорони об’єктів обігу наркотичних речовин

До Громадської спілки «Федерація професіоналів безпеки України» (надалі- Федерація) надходять окремі повідомлення від регіональних та місцевого рівня недержавних охоронних підприємств про фактичне обмеження їх діяльності на галузевому ринку охорони об’єктів обігу наркотичних (наркотикомістких) речовин на користь органів Поліції охорони.

Означене обмеження реалізується наступними чином:

По-перше, у процесі отримання (переоформлення) ліцензій суб’єктам господарювання – власникам об’єктів обігу наркотичних (наркотикомістких) речовин службовими особами Дозвільної системи Міністерства внутрішніх справ висувається вимога про наявність договору на охорону означених об’єктів виключно органами Поліції охорони. При цьому посилаються на пункт 18 Переліку об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах («18. Об’єкти та приміщення, які використовуються у сфері обігу а зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018року № 975.
По – друге, згідно з пунктом 12 ПОРЯДКУ видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укрїни від 13 квітня 2011 р. N 469 «Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»:
«12. Акти обстеження складаються у двох примірниках і підписуються  працівниками структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, юридичною особою або уповноваженою нею особою та скріплюються печаткою територіального органу Національної поліції. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016; в редакції Постанови КМ N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017 }

Один примірник акта обстеження видається юридичній особі або уповноваженій нею особі, про що вона розписується в журналі реєстрації актів обстеження об’єктів та приміщень, який ведеться за формою, затвердженою МВС за погодженням з МОЗ, а другий зберігається у відповідній справі структурного підрозділу територіального органу  Національної поліції з питань протидії
наркозлочинності.
Таким чином, змушуючи керівників об’єктів означених категорій на укладення договору охорони саме з територіальним органом Поліції охорони, органи дозвільної системи МВС України фактично усувають недержавні охоронні підприємства з означеного сегменту ринку охоронних послуг.
Ці дії є незаконними, а реагування на них відноситься до компетенції органів Антимонопольного комітету України.
Дійсний правовий стан організації охорони об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є наступним:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах» не має силу правового акту, який вилучає включені до Переліку об’єкти з правового поля вимог Закону України «Про публічні закупівлі». З цього приводу є роз’яснення Уповноваженого органу – Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (додаток 1-4).
2. Умовами реалізації вимог постанови Кабінету Міністрів України № 975 – 2018 року є:
затвердження Міністерством внутрішніх справ Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах,
та спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі – затвердити Методику формування ціни на послуги, які надаються органами поліції охорони .
Означені акти до цього часу не прийняті.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно із частиною третьою статті 180 Господарського кодексу України «при укладені господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі зобов’язані погодити предмет, ціну та строк договору». За умов невиконання вимоги постанови Кабінету Міністрів України у частині затвердження у визначеному ним порядку «Методики формування ціни на послуги, які надаються органами поліції охорони» будь-яка цінова пропозиція з боку органу Поліції охорони є безпідставною, а відтак – нівелює юридичну чинність таких договорів.

3. Згідно із частиною другою статті 11 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори «Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об’єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам».
У даний час, з посиланням саме на цю законодавчу норму, є чинним наказ МВС України від 29.01.2018 року № 52 «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 208/31660), погоджений з Національною поліцією, Міністерством охорони здоров’я України, Державною фіскальною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Службою безпеки України та Державною регуляторною службою України.
Неодноразово у тексті згаданого Наказу МВС № 52 – 2018 р. є посилання на технічний комплекс невизначеного за формою власності суб’єкта надання охоронної послуги – «пункт централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності». Будь – які виключення для органів Поліції охорони у частині пріоритетного укладення саме з ними договорів на охорону об’єктів означених категорій – відсутні.
4. За межами наведених законодавчих та нормативних актів залишаються питання забезпечення охорони означених об’єктів бюджетної сфери фінансування за договорами з органами Поліції охорони – лише у межах виділених бюджетних коштів; про межі переліку об’єктів означених категорій об’єктами державної власності; про відсутність нормативного акту – «Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах» згідно з абзацуом другим пункту третього постанови Кабінету Міністрів України № 975 за 2018 рік/

Враховуючи викладене, з метою підготовки обгрунтованого подання до Антимонопольного комітету України з питань незаконного обмеження недержавних охоронних підприємств на галузевому ринку охоронних послуг, пропонуємо в строк до 10 липня 2020 року, за згодою суб’єктів господарювання, за довільною формою надати до Федерації відомості про факти усунення недержавних охоронних підприємств від надання послуг щодо об’єктів означених категорій шляхом примушення суб’єктів господарювання до укладення договорів на охорону виключно з органами Поліції охорони у процесі отримання (продовження дії ) ліцензій на діяльність у сфері з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів (у межах строку друге півріччя 2019 року- перше півріччя 2020 року).

Адреси для e- mail повідомлень:
office@ufpb.kiev.ua
borecriyvladimir@ukr.net
Контактна особа у складі Федерації – Борецький Володимир (координатор заходів правового забезпечення діяльності Федерації)
066- 608-30-61, (044) 227-23-10

До відома. Листи Міністерства юстиції України та Міністерства економічного розвитку стосовно запиту Федерації про відсутність виключень або пріоритетів у реалізації господарської дієздатності органів поліції охорони у порівнянні з іншими суб’єктами охоронної діяльності під час їх участі у публічних закупівлях послуг охорони щодо об’єктів, що відповідають класифікаційним ознакам Категорій